คำถามที่ถามบ่อย

กฎภายในองค์กรที่ใช้ผูกมัด ("BCR") ของเราผูกมัด eBay ให้คุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ให้สอดคล้องกันโดยตลอดในบริษัทและผู้ขายต่างๆ ของ eBay ในทั่วโลก BCR กำหนดให้หน่วยงานของ eBay ต้องปฏิบัติตามหลักการในการประมวลผลต่อไปนี้สำหรับข้อมูลผู้ใช้

 • ประมวลผลข้อมูลผู้ใช้อย่างเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 • ส่งประกาศแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้และสิทธิ์ของผู้ใช้
 • รวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ระบุ และไม่ประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 • ดูแลรักษาข้อมูลผู้ใช้ในระดับที่เพียงพอและตรงประเด็น โดยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
 • เก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้อย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นข้อมูลล่าสุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควรแก่เหตุผล 
 • ประมวลผลข้อมูลผู้ใช้อย่างตรงประเด็นและไม่มากเกินไป เพื่อวัตถุประสงค์ที่ทำการรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว 
 • จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้นานเท่าที่จำเป็นสำหรับบริการ และ 
 • คุ้มครองข้อมูลผู้ใช้ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทางกายภาพ เทคนิคและองค์กร เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการสูญหาย การทำลายและความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ

นอกเหนือจาก BCR ของเราแล้ว เรายังติดตามพัฒนาการในระเบียบบังคับว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ใช้ทั่วโลกอีกด้วย เช่น ระเบียบทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรป (GDPR) ในยุโรป และพระราชบัญญัติคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกา และนำข้อกำหนดเหล่านั้นมารวมไว้ในโปรแกรมความเป็นส่วนตัวโดยรวมของเรา และควบคุมสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม

กฎหมายทั่วโลกให้คำนิยามข้อมูลละเอียดอ่อนไว้แตกต่างกัน ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลละเอียดอ่อนได้รับการนิยามไว้ในกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลาง และเน้นข้อมูลที่สามารถใช้กระทำการฉ้อโกงทางการเงินและโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตน ในสหภาพยุโรป คำจำกัดความข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนรวมถึงข้อมูลประเภทที่สามารถใช้เพื่อเลือกปฏิบัติต่อบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น ต้นกำเนิดทางชาติพันธุ์หรือมุมมองทางการเมือง

กฎภายในองค์กรที่ใช้ผูกมัด ("BCR") ของเรากำหนดให้เราต้องไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนของสหภาพยุโรปจากผู้ใช้หรือใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง หากผู้ใช้ไม่ได้ให้มาโดยสมัคร โดยที่เราทราบดังกล่าว

ข้อมูลทางการเงินที่ให้แก่เราเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมบนไซต์ของเราได้รับการคุ้มครองด้วยกลไกควบคุมต่างๆ ทางเทคนิค องค์กรและกายภาพ เราทำการทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง เช่น ความพยายามในการย้ายระบบไปใช้ HTTPS ตามที่อธิบายไว้ที่นี่บนบล็อกเทคโนโลยีของเรา

ตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา eBay อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลภายนอกด้วยเหตุผลต่างๆ นานา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่สมาชิกอื่นๆ ในเครือบริษัท eBay Inc. หรือบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถทำให้คุณเข้าถึงบริการของเราได้ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีทางกฎหมายของเรา เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา หรือเพื่อป้องกัน ตรวจหา บรรเทา และสอบสวนการกระทำการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับบริการของเรา

เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณาโดยไม่มีคำยินยอมจากคุณโดยชัดแจ้ง

แต่ละไซต์ที่ eBay เป็นเจ้าของมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อธิบายโดยละเอียดถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจเปิดเผยเกี่ยวกับคุณและพฤติการณ์สำหรับการเปิดเผย รวมทั้งความสามารถของคุณในการจำกัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในบางสถานการณ์ นอกจากนี้ ยังได้อธิบายวิธีปฏิบัติต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้กันทั่วโลกไว้ในกฎภายในองค์กรที่ใช้ผูกมัด (BCR) ของเราอีกด้วย

เราจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้วิศวกรของเราเข้าใจข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยตลอดอายุใช้งานของผลิตภัณฑ์ (การออกแบบผ่านการนำมาปฏิบัติ) ซึ่งรวมถึงแนวความคิดต่างๆ เช่น การใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุด ความโปร่งใสและทางเลือกของผู้ใช้ และการตั้งค่าเริ่มต้นโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว การตรวจสอบถูกรวมอยู่ในกระบวนการของเราเพื่อตรวจสอบกลไกควบคุมการรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้กับผู้ใช้ของเรา

นอกจากนี้ eBay ยังมีโปรแกรมผู้เป็นเลิศด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อที่จะนำความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมารวมไว้ในผลิตภัณฑ์ของเรา โปรแกรมการฝึกอบรมของเราได้รับการปรับปรุงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาถึงพัฒนาการในด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

สำหรับ eBay แล้ว เราต้องการช่วยให้คุณมีความปลอดภัยเมื่ออยู่บน eBay และที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของเราแนะแนวทางเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ และรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ ยังให้แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากนักต้มตุ๋น และระบุบุคลากรในการรายงานข้อกังวล

eBay อาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้กับผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการหรือผู้ขาย) ทั่วโลกที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการอธิบายเพิ่มเติมถึงประเภทของบุคคลภายนอกที่หน่วยงานของ eBay อาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ให้และภายใต้พฤติการณ์ใดบ้าง สัญญากับผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรที่เพียงพอ จำกัดการใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่หน่วยงานควบคุมข้อมูลกำหนดไว้ และรักษาการควบคุมข้อมูลผู้ใช้ไว้ในกรณีที่ปฏิบัติได้ นอกจากนี้ หน่วยงานของ eBay จะถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปเท่านั้นไปยังผู้ประมวลที่เป็นบุคคลภายนอกที่ให้ความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอเมื่อทำการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ (เช่น ด้วยการบรรลุสัญญาที่จัดทำขึ้นตามข้อความต้นแบบสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ของสหภาพยุโรปไปยังผู้ประมวลผลที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศที่สามที่เผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการยุโรป) ข้อตกลงกับผู้ประมวลผลที่เป็นบุคคลภายนอกจัดให้มีการเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง

เพื่อปิดบัญชีผู้ใช้ของคุณบน eBay หรือไซต์ที่ eBay เป็นเจ้าของ ไปที่หน้าความช่วยเหลือของไซต์หรือติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของไซต์นั้น เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณออกไปหรือทำให้ไม่เปิดเผยตัวตนในทันทีที่เป็นไปได้ตามสมควรแก่เหตุผลโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีผู้ใช้ของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเลื่อนการปิดบัญชีผู้ใช้หรือเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ เพื่อดำเนินการสอบสวนหรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

เรายังอาจเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้เอาไว้เพื่อดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้อีกด้วย

 • ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ป้องกันการฉ้อโกง
 • รวบรวมค่าธรรมเนียมใดก็ตามที่เป็นหนี้
 • แก้ไขข้อพิพาท
 • แก้ไขปัญหา
 • ช่วยเหลือการสอบสวน
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของไซต์
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อเราไม่มีความจำเป็นที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลแล้ว ข้อมูลนั้นก็จะถูกลบออกโดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาและการลบข้อมูลของเรา

คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวส่วนใหญ่ของคุณได้ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของ eBay หรือไซต์ที่ eBay เป็นเจ้าของ ในบางกรณี ความละเอียดอ่อนของข้อมูลทำให้เราไม่สามารถแสดงข้อมูลนั้นบนอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของไซต์นั้น

สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวคุณที่ eBay และไซต์ที่ eBay เป็นเจ้าของรวบรวม โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์นั้น โดยทั่วไปแล้ว เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวในปริมาณที่เพียงพอในการดำเนินการต่อไปนี้

 • อำนวยความสะดวกให้แก่บริการที่คุณร้องขอ
 • แก้ไขข้อพิพาท
 • แก้ไขปัญหา
 • ประมวลผลธุรกรรม
 • เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • วัดความสนใจของคุณในบริการของเรา
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อมูลล่าสุด
 • ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
 • ตรวจหาและป้องกัน eBay จากข้อผิดพลาด การฉ้อโกง และการกระทำการอาชญากรรมอื่นๆ
 • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น ณ เวลาที่รวบรวมข้อมูล

หน้าความช่วยเหลือบน eBay และไซต์ที่ eBay เป็นเจ้าของตอบคำถามที่ถามบ่อยของลูกค้าได้หลายข้อ หากคุณยังคงมีคำถามหลังจากที่ดูหน้าความช่วยเหลือของเราหรือใช้ระบบตอบกลับอัตโนมัติของเราแล้ว โปรดติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของไซต์นั้น

eBay, Inc. จัดเก็บข้อมูลไว้ในหลายแห่งทั่วโลก เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ผู้ใช้ของเรา เพื่อดำรงบูรณภาพของระบบของเรา เราไม่สามารถแจ้งรายละเอียดตำแหน่งเฉพาะได้ eBay รับรองการปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมบังคับและในท้องถิ่นโดยเป็นไปตามกฎภายในองค์กรที่ใช้ผูกมัด (BCR) ของเรา และนำกลไกควบคุมทางกายภาพ เทคนิค กระบวนการและธุรกิจอันเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอและเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ebay.com/security